Συμπεράσματα απο τους Επιτόπιους Ελέγχους στα Ψεκαστικά – Μελέτη από ΔΑΟΚ Αττικής

Για τον έλεγχο του ψεκαστικού, η επιστημονική ομάδα της Υπηρεσίας μας, συνέταξε ένα φύλλο τεχνικού ελέγχου ψεκαστικού το οποίο στηρίχτηκε στα πρότυπα ΕΝ907:1997 και ΕΝ12761:2001. Ενώ στην αρχή η πρόθεση της υπηρεσίας μας ήταν να ελέγξει τα ψεκαστικά σε όλα τα σημεία που προβλέπουν τα πρότυπα, τελικώς έγινε έλεγχος στα σημεία του προτύπου που δεν απαιτούσαν την λειτουργία του ψεκαστικού διότι δεν υπήρχαν ο εξοπλισμός καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού που θα διενεργούσε τον έλεγχο.

Ελέγχθηκαν 297 ψεκαστικά και από την ανάλυση των φύλλων τεχνικού ελέγχου των διατάξεων ψεκασμού εξήχθησαν τα εξής αποτελέσματα:

Ύπαρξη προφυλακτήρων στα κινούμενα μέρη

Οι έλεγχοι των ψεκαστικών κατέδειξαν ότι στο 69,4% δεν υπήρχαν καλύμματα η προφυλακτήρες ασφάλειας στα κινούμενα μέρη. Αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την σωματική ασφάλεια των χειριστών.

Σήτα στην θύρα πλήρωσης του ψεκαστικού

Το 84,9% είχαν σήτα στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής του ψεκαστικού. Η σήτα είναι σημαντικό εξάρτημα των ψεκαστικών διατάξεων, διότι τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς και είναι σε μορφή σκόνης διαλύονται καλύτερα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε καλή διάλυση των χημικών προϊόντων παρουσιάζονται προβλήματα στα ακροφύσια.

Εκκένωση της δεξαμενής του ψεκαστικού χωρίς τη χρήση εργαλείων

Στο 78,1% των ψεκαστικών που ελέγχθηκαν η εκκένωση της δεξαμενής του ψεκαστικού απαιτούσε τη χρήση εργαλείου, ήταν δηλαδή τύπου κοχλία. Έρευνες έδειξαν ότι κατά την διαδικασία εκκένωσης της δεξαμενής του ψεκαστικού όταν η οπή εκκένωσης είναι τύπου κοχλία, τότε ο χειριστής κατά τη διαδικασία εκκένωσης έρχεται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 11,5% στην οπή εκκένωσης υπήρχε κρουνός (βάνα) το οποίο επιτρέπει την πλήρη εκκένωση της δεξαμενής χωρίς ο χειριστής να έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και σε ποσοστό 10,4% η εκκένωση της δεξαμενής γινόταν μέσο του φίλτρου που υπάρχει πριν την αντλία χωρίς να υπάρχει οπή εκκένωσης στη δεξαμενή.

Ορατό μανόμετρο από τη θέση του οδηγού

Στο  99,3% των ψεκαστικών που ελέγχθηκαν το μανόμετρο ήταν ορατό από τη θέση του οδηγού, οι ενδείξεις επί του μανομέτρου ήταν ευδιάκριτες και το επιτρεπόμενο εύρος λειτουργίας πίεσης είχε διαφορετικό χρώμα. Η πίεση λειτουργίας του ψεκαστικού έχει βαρύνουσα σημασία στο αποτέλεσμα του ψεκασμού, έτσι ο χειριστής θα πρέπει να γνωρίζει την πίεση λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

Σήμανση ελαχίστου και μεγίστου όγκου πλήρωσης ψεκαστικού υγρού

Σε ποσοστό 100% δεν υπήρχε σήμανση ελαχίστου και μεγίστου όγκου πλήρωσης του ψεκαστικού υγρού. Περισσότερος όγκος μπορεί να προκαλέσει κατά την ανάδευση του ψεκαστικού υγρού υπερχειλίσεις και αδικαιολόγητες καταπονήσεις στα ευαίσθητα σημεία του ψεκαστικού, όπως σημεία στεγανοποίησης, φλάντζες και ρακόρ. Αντιθέτως όταν ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι χαμηλός, τραβά αέρα η αντλία συντελώντας σε μεγαλύτερες φθορές.

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού να φαίνεται από τη θέση του οδηγού και από τη θέση πλήρωσης

Σε ποσοστό μόλις 39,8% ο όγκος του ψεκαστικού υγρού ήταν ορατός από τη θέση του οδηγού και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις για να φαίνεται έπρεπε να υπάρχει αρκετό φώς. Από τη θέση πλήρωσης φαινόταν ο όγκος του υγρού στο 95,2% των ψεκαστικών, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό 4,8% ο όγκος του ψεκαστικού υγρού φαινόταν μόνο από την οπή πλήρωσης. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ορατή η στάθμη του ψεκαστικού υγρού στην δεξαμενή και από τη θέση του οδηγού, ώστε να μειώνονται οι νεκροί χρόνοι κατά τον ψεκασμό, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

Κατάσταση δεξαμενής του ψεκαστικού

Στο 53,5% η κατάσταση της δεξαμενής του ψεκαστικού ήταν καλή, στο 36,7% ήταν μέτρια και στο 9,8% ήταν κακή. Σε ένα μικρό ποσοστό που η κατάσταση της δεξαμενής ήταν κακή υπήρχαν εμφανείς ρωγμές και σπασίματα στα οποία είχαν γίνει πρόχειρες κολλήσεις. Σε ότι αφορά την κατάσταση της δεξαμενής της διάταξης ψεκασμού το κρίσιμο είναι να μην υπάρχουν απώλειες του ψεκαστικού διαλύματος.

Ύπαρξη βαλβίδας ασφαλείας που να αποτρέπει την υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας του ψεκαστικού

Στο 100% των ψεκαστικών που ελέχθησαν υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας μέσω της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί το ανώτατο όριο πίεσης λειτουργίας του ψεκαστικού. Η βαλβίδα αυτή επιτρέπει την εκτόνωση της περίσσιας πίεσης εντός του ψεκαστικού χωρίς την απώλεια και την απορροή ψεκαστικού διαλύματος.

Δυνατότητα άμεσης διακοπής λειτουργίας από τη θέση του οδηγού

Σε ποσοστό 100% οι χειριστές είχαν τη δυνατότητα άμεσης διακοπής του ψεκασμού από τη θέση του οδηγού. Οι περισσότεροι διέκοπταν τον ψεκασμό με διακοπή της λειτουργίας του δυναμοδότη, με συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας της αντλίας. Ένα μικρό ποσοστό 4,7% το επιτύγχανε με μεταφορά της βαλβίδας ελέγχου του ψεκαστικού δίπλα στη θέση του οδηγού. Η δυνατότητα της άμεσης διακοπής του ψεκασμού από τη θέση του οδηγού οδηγεί σε ασφαλείς ψεκασμούς διότι ο χειριστής δεν έρχεται σε επαφή με τις σταγόνες ψεκασμού καθώς κατεβαίνει από τον γεωργικό ελκυστήρα για να διακόψει τον ψεκασμό. Επίσης μπορεί να εκτελεί ελιγμούς ή νεκρές διαδρομές καθώς και μονόπλευρους ψεκασμούς, χωρίς να χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει συνεχώς από τον ελκυστήρα του για να διακόπτει τον ψεκασμό, εξοικονομώντας χρόνο, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εργασίας και μειώνοντας το κόστος που απορρέει από την απώλεια ψεκαστικού υγρού.

Ύπαρξη σήματος Ασφαλείας CE

Από τα ψεκαστικά που ελέγχθηκαν μόνο ποσοστό 17,9% είχε σήμανση ασφαλείας CE. Άξιο επισήμανσης αποτελεί ότι, πολλά ψεκαστικά που ελέγχθηκαν και ήταν ιδιοκατασκευές φυσικά δεν είχαν σήμανση CE, όμως τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστούν ήταν τα καλύτερα της αγοράς μιας και δεν επιβαρύνονταν με το κόστος της εργασίας και το κέρδος του κατασκευαστή.

Ύπαρξη ξεχωριστού δοχείου καθαρού νερού με κρουνό

Σε ποσοστο 89,3% τα ψεκαστικά που ελέγχθηκαν δεν είχαν ξεχωριστό δοχείο καθαρού νερού για να πλυθεί ο χειριστής ή να ξεπλύνει κάποιο εξάρτημα που βούλωσε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη έχουν τοποθετήσει μόνοι τους κάποιο δοχείο για νερό στο ψεκαστικό ή έχουν τοποθετήσει τέτοιο δοχείο στον ελκυστήρα.

Δυνατότητα καθαρισμού του κεντρικού φίλτρου χωρίς τη διαρροή ψεκαστικού υγρού

Σε ποσοστό 63,7% μπορούσε να γίνει καθαρισμός του κεντρικού φίλτρου χωρίς τη διαρροή ψεκαστικού υγρού. Αυτό γίνεται εφικτό με τη χρησιμοποίηση φίλτρων νέου τύπου που μόλις ξεβιδωθεί το καπάκι του φίλτρου για να βγει ο ηθμός, αυτομάτως κλείνει η είσοδος στο φίλτρο και έτσι δεν τρέχει το ψεκαστικό υγρό που είναι στη δεξαμενή και στους σωλήνες πριν το φίλτρο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί στα απλά φίλτρα με τη χρησιμοποίηση μιας βάνας πριν το κεντρικό φίλτρο, όμως σε κανένα ψεκαστικό δεν το συναντήσαμε παρότι είναι οικονομική και εύκολη λύση.

Ελαστικοί σωλήνες με σήμανση και χωρίς παραμορφώσεις.

Σε ποσοστό 100% οι σωλήνες δεν είχαν παραμορφώσεις και σε ποσοστό 57,9% έφεραν σήμανση. Εντύπωση μας προκάλεσε ότι όλα σχεδόν τα ψεκαστικά που ήταν ιδιοκατασκευές έφεραν σωλήνες με σήμανση και μάλιστα τους καλύτερους της αγοράς.

Ύπαρξη φίλτρων στην αναρρόφηση, στην κατάθλιψη και στις γραμμές ψεκασμού

Από τα ψεκαστικά που ελέγχθηκαν σε ποσοστό 100% είχαν ως φίλτρο αναρρόφησης το κεντρικό φίλτρο. Μόνο τέσσερα ψεκαστικά είχαν φίλτρο επιπλέον (εκτός του κεντρικού) στην θέση που κουμπώνει η αναρρόφηση με τη δεξαμενή και αυτά ήταν νεφελοψεκαστήρες καινούργιοι. Στην κατάθλιψη αλλά και στις γραμμές ψεκασμού σε κανένα ψεκαστικό δεν παρατηρήσαμε φίλτρα.

Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας, αναδίπλωσης και επαναφοράς βραχιόνων όταν συναντούν εμπόδια

Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των ακροφυσίων κάθε βραχίονα υπήρχε σε όλα τα ψεκαστικά που ελέγξαμε. Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της κεντρικής βαλβίδας αλλά και πολλά είχαν και επιπλέον βάνα στην αρχή του κάθε βραχίονα που διέκοπτε τη παροχή σε όλο το βραχίονα. Επίσης σε ποσοστό 100% σε όσα ψεκαστικά είχαν ιστό ψεκασμού, υπήρχε δυνατότητα αναδίπλωσης του ιστού ψεκασμού και επαναφοράς του μετά το εμπόδιο. Από τα ψεκαστικά που ελέχθησαν τα περισσότερα έφεραν σωλήνα που κατέληγε σε πιστόλι ψεκασμού και όχι ράμπα ψεκασμού.

Δυνατότητα ασφάλισης της διάταξης ψεκασμού κατά τη μεταφορά

Σε ποσοστό 100% σε όσα ψεκαστικά υπήρχε ιστός ψεκασμού, ήταν δυνατή η αναδίπλωση και η ασφάλιση του ιστού κατά τη μεταφορά. Μάλιστα σε ψεκαστικά που ελέγχθηκαν και στα οποία το σύστημα ασφάλισης του ιστού είχε καταστραφεί οι ιδιοκτήτες φρόντισαν να το αντικαταστήσουν άμεσα με πιο ενισχυμένο, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος κατά τη μετακίνηση του ψεκαστικού σε οδικό δίκτυο.

Δυνατότητα ρύθμισης ύψους του ιστού ψεκασμού και βήματος επί του ιστού ψεκασμού

Σε ποσοστό 40,1% υπήρχε η δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης του ύψους του ιστού ψεκασμού από το έδαφος. Στα υπόλοιπα είτε δεν υπήρχε καθόλου η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους είτε υπήρχαν δύο ή τρεις καθορισμένες θέσεις. Σε ότι αφορά τη ρύθμιση του βήματος ψεκασμού επί της διάταξης ψεκασμού σε ποσοστό 87,9% μπορούσε να ρυθμιστεί. Η δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης του ύψους ψεκασμού από το έδαφος είναι σημαντική διότι έτσι μπορεί να επιτευχθεί η επικάλυψη κατά 50% που προβλέπεται από μπέκ σε μπέκ για να έχουμε ομοιόμορφο ψεκασμό.